Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Donnervettel <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Donnervettel

Kto oglądał ten wie.
Jestem wielkim fanem F1. Nie przez Kubicę, ale teraz mam na kogo liczyć. No i wstałem o świtaniu w niedzielę, przygotowałem kawę i usiadłem przed TV. Puls mi skoczył po starcie, kawa na pusty żołądek no i emocje!
Zawirowania z Pit Stopami i Safe Carem nie docierały do mnie, bo przytępiony umysł miałem. Końcówka zapowiadała się wyśmienicie! Do końca jeszcze trzy okrążenia, Kubica jedzie zdecydowanie szybciej od poprzedzającej dwójki... Nie dojechał. trudno się mówi i czeka się na następne GP, które już w niedzielę!

Etykiety: ,

“Donnervettel”