Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Nie udało się <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nie udało się

Trochę historii.
Jakoś nie mam szczęścia do księży. Pierwszy w Wiesbaden nie przyjął mojej pomocy woląc zadowolić się niekompetencją. Następnie w Mainz brak elementarnej wiedzy stał się przeszkodą w komunikacji.
Wnioski?
Prawdę mówiąc nauczyłem się z tych lekcji, żeby nie rozmawiać z niekompetentnymi ludźmi o rzeczach, których nie zrozumieją w ograniczonym czasie jaki mi dają.

Etykiety:

“Nie udało się”