Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Flyer reklamowy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Flyer reklamowy


Strony internetowe, czy raczej strony www nie reklamują się same - na początku. Rozpoczynając szerszą działalność, nie ograniczoną do wykonywania poleceń szefa, należy zaopatrzyć się w oręż reklamowy. Radzę sobie jako tako ze składaniem tekstu, pomysłów także mi nie brakuje. Dziś więc poświęciłem czas na przygotowanie ulotki, którą oceniać będę dopiero jutro. Natenczas można ją obejrzeć
tutaj obrazek tu zamieszczony traci na jakości, bo to png a nie pdf

Etykiety: , , , , ,

“Flyer reklamowy”