Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Nowe strony <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nowe strony

Ulotki, Flyery wreszcie ubezpieczenia. Nie mogę tego pakować do jednego koszyka, muszę się więc potroić.
Strony:
wojtrek.blogspot.com - tu się znajdujesz
flyer-ulotka.blogspot.com - strona traktująca o mojej działalności związanej z reklamą
zdrowotne.blogspot.com - tanio się zabezpieczyć, marzenie każdego

Etykiety: , , , , ,

“Nowe strony”