Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Ulotki we Frankfurcie <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ulotki we Frankfurcie

Ostatnio nie wiem, co robię częściej, strony czy ulotki?
Flyer, tak się to tutaj nazywa. Najtaniej wykonanie takiego projektu w firmach specjalizujących się w reklamie kosztuje 100 €. Ja nie stawiam aż tak wygórowanych żądań, zadowalam się jedną czwartą tych stawek.
Frankfurt jest dużym miastem, dotrzeć tu do odbiorcy jest znacznie trudniej, dlatego ulotki cieszą się znacznym zainteresowaniem
Ostatnie moje dzieło można zobaczyć tu:

Etykiety: , , ,

“Ulotki we Frankfurcie”

  1. Blogger Kamila Śliwa Napisano:

    super!