Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Windows <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Windows

Dziś, pierwszy raz od dobrych kilku lat, zmuszony przez specyfikę pracy oraz potrzebę rozliczenia się z Fiskusem, zainstalowałem Windowsa. Virtualbox uchronił mnie przed posunięciem się do skażenia dysku partycją fat, mam również nadzieję, że system ten na długo nie zagości na wirtualce. Virtualboksa mam jednak zamiar używać do instalacji innych, wzbudzających moją ciekawość systemów operacyjnych.

Etykiety: , , , ,

“Windows”