Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Szczeniaczek <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Szczeniaczek

Stary komputer (tak z 6 lat ma) nie dawał już rady. Wyłączał się w najmniej przewidywanych momentach z uwagi na przegrzewający się procesor.
Przeszukałem znane mi miejsca, by coś na jego osiągi znaleźć. Okazało się, że i nawet o 100% przewyższa wymagania wybranego systemu.
Puppy Linux, bo tak się nazywa ów system, zaskoczył mnie mnogością zaimplementowanych programów, których na próżno szukać w dystrybucjach o siedmiokrotnie większej pojemności. Sam system, który do swojej pracy wykorzystuje tylko pamięć RAM, wynikiem czego są błyskawiczne reakcje, pozwolił mi na zastosowaniu komputera jako serwera, który chodzi sobie nieprzerwanie od siedmiu już dni. Procesor choć lato nagrzewa się najwyżej do 100°C, co wcześniej ocierało się o sferę marzeń.
Wniosek nasuwa się sam: "nie wyrzucaj starego komputera, bo jest jeszcze dla niego szansa!"

Etykiety: , , ,

“Szczeniaczek”