Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Komputer się Tobie grzeje? <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Komputer się Tobie grzeje?

Piszę o systemach a powinienem napisać o odkurzaniu!
Dziś postanowiłem sprawdzić co jest przyczyną grzania się procesora w laptopie. Rozebrałem go więc i obejrzałem od środka dokładnie. Zaciekawił mnie filcowy filtr pomiędzy wentylatorem a radiatorem, wyciągnąłem go więc ostrożnie...
Dalej pisać sensu nie ma, bo przedmuchałem co się dało i złożyłem wszystko do kupy.
Pięknie uformowany z kurzu filtr wyciapnąłem do kosza i teraz cieszę się pięknie chłodzonym procesorem, który roboczo nagrzewa się do 55 stopni a nie 100 jak wcześniej!

Etykiety: , , , ,

“Komputer się Tobie grzeje?”