Strony firmowe - komputery - oprogramowanie - Frankfurt am Main - Mainz: Stara miłość nie rdzewieje <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3483704141420766766\x26blogName\x3dStrony+firmowe+-+komputery+-+oprogram...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wojtrek.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dpl\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wojtrek.blogspot.com/\x26vt\x3d364359883252765058', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stara miłość nie rdzewieje

Puppy, sam Debian nawet! Stary laptop, o którym pisałem przy okazji trzech ostatnich artykułów, ten właśnie ostatnio jest obiektem moich zmartwień. Dziś postanowiłem, że na jego twardy dysk powróci Ubuntu moje kochane. Pełen szacunku od niedawna jestem dla wszystkich użytkowników innych systemów operacyjnych... Że chce się im tak męczyć z oczywistymi rzeczami!

Etykiety: , , , , , ,

“Stara miłość nie rdzewieje”